Funktionsterapi

Funktionsterapi är en rehabiliteringsmetod, som baserar på användning av funktion i terapeutiskt syfte samt terapeutens och klientens samarbete och växelverkan. Målet är att klienten blir självständig och funktionsduglig samt behärskar sitt eget liv.

Funktionsterapi för vuxna


Målgruppen för vuxenfunktionsterapi kan vara t.ex. vuxna med neurologisk sjukdom och åldrande klienter eller andra klientgrupper, som konstaterats ha behov av funktionsterapi till följd av insjukning eller handikapp. I behandlingen värderas och utvecklas färdigheter som en människa behöver i vardagens olika situationer: träning av dagliga, kognitiviska och psykosocialiska färdigheter. Terapin kan genomföras på Medirex eller i klientens hem, allt enligt klientens behov.

Rehabilitering av handen


Funktionsterapi som betonar rehabilitering av handen, erbjuds åt klienter som har problem med användning av handen. Handproblem kan uppstå på grund av neurologiska sjukdomar, handikapp och kroniska smärttillstånd (CRPS), nerv- och senskador, bristande känsel eller överkänslighet.