Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapiassa pyritään edistämään asiakkaan itsenäisyyttä, osallisuutta ja elämänhallintaa. Toimintaterapia voi olla myös erilaisten apuvälineiden suunnittelua, uusien toimintamallien opettelua, yhteisöjen ohjausta ja ympäristön muokkaamista.

Toimintaterapiassa laaditaan jakson alussa yksilölliset tavoitteet, joiden pohjalta terapiaa toteutetaan ja arvioidaan edistymistä jakson päätteeksi. Terapia voidaan toteuttaa toimitiloissa tai kotikäyntinä asiakkaan tarpeiden mukaan. Lasten ja nuorten parissa terapiassa korostuu yhteistyö perheen ja lähiyhteisöjen kanssa.

Toimintaterapia lapsille


Toimintaterapiaan ohjaudutaan maksusitoumuksella silloin, kun lapsella näkyy haasteita esimerkiksi päivittäisten toimintojen suorittamisessa, käsien käytössä, motorisissa taidoissa, leikki- ja kaveritaidoissa, visuaalisessa hahmottamisessa, keskittymisessä tai toiminnanohjaamisessa. Varhaisella puuttumisella pystytään ehkäisemään ongelmien lisääntymistä ja vahvistamaan lapsen myönteistä minäkuvaa. Toimintaterapian välineenä on lapselle mielekäs ja merkityksellinen leikki tai tekeminen.

Toimintaterapia nuorille


Nuorten parissa korostuu erilaiset arjenhallintaan, itsenäistymiseen, opiskeluun ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien taitojen harjoittelu sekä itsetunnon vahvistaminen. Toimintaterapia voi olla käytännön harjoittelua, psykososiaalisten ja kognitiivisten taitojen vahvistamista sekä ratkaisukeskeisiä keinoja.

Toimintaterapia aikuisille


Aikuisten toimintaterapian kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi aikuisneurologiset ja ikääntyneet asiakkaat tai muut asiakasryhmät, joilla on todettu toimintaterapian tarve sairastumisen tai vammautumisen seurauksena. Toimintaterapiassa arvioidaan ja kehitetään niitä taitoja mitä ihminen tarvitsee arkipäivän eri tilanteissa: päivittäisten toimintojen, kognitiivisten sekä psykososiaalisten taitojen harjoittelua.

Medirexin toimintaterapia Pikiruukki


Ryövärinkarintie 1
67200 Kokkola
3 kuvaa. Klikkaa ja selaa.